Skip to main content

Regulamin programu sportowego Gymnathlon

Organizator:

Gymnathlon Polska Sport Club Sp. z.o.o, Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 z siedzibą w Warszawie, REGON: 524377124, NIP: 9512561367 (zwaną dalej „Organizatorem/klubem”). Zarządza miejscami treningowymi, trenerami, naborem dzieci oraz ogólnie organizuje i prowadzi poszczególne treningi sportowe oraz cały program sportowy Gymnathlon.

Dla kogo jest przeznaczony program:

Program jest przeznaczony dla dzieci w czterech kategoriach wiekowych: (I) od 2,5 do 4 lat, (II) od 4 do 6 lat, (III) od 6 do 9 lat i (IV) od 8 do 11 lat. Warunkiem uczestnictwa jest odpowiedni stan zdrowia i odpowiedni rozwój dzieci. Rodzicom (prawnym opiekunom) zalecamy konsultację z pediatrą przed zapisaniem się. Gymnathlon zapewnia rodzicom niezbędne informacje, aby mogli sobie wyobrazić charakter programu, fizyczne i inne przesłanki, które zakłada uczestnictwo dzieci. Jednak to rodzice najlepiej znają swoje dziecko i mogą zasięgnąć rady pediatry.

Jak się zapisać:

Ponieważ zależy nam na budowaniu społeczności sportowej, która tworzy dobre środowisko do uprawiania sportu i rozwoju dziecka, warunkiem uczestnictwa dziecka w programie jest członkostwo dziecka w naszym klubie oraz odpowiadająca temu opłata członkowska, której wysokość jest podana w formularzu rejestracyjnym. 

Czas trwania programu:

Program jest realizowany w trakcie roku szkolnego, a także dodatkowo organizujemy tygodniowe półkolonie. W przypadku rocznych kursów, zazwyczaj odbywa się jedno zajęcie tygodniowo (z wyjątkiem dni przypadających na ferie szkolne, święta lub dni wolne od pracy).

Koszt zajęć:

Konkretny koszt za kurs sportowy = składka członkowska, która jest podana w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym na stronie www.gymnathlon.pl i obejmuje koszty związane z organizacją programu w danym miejscu i terminie.

Warunki anulowania:

Rodzic (przedstawiciel prawny) może w każdej chwili wyrejestrować dziecko. Zwrócona kwota składki członkowskiej jest obliczana według następujących zasad:

  • rezygnacja w ciągu 72 godzin po 1. treningu - zwrot 100% zapłaconej kwoty 
  • rezygnacja w ciągu 72 godzin po 2. treningu - zwrot 85% zapłaconej kwoty 
  • rezygnacja w ciągu 72 godzin po 3. treningu - zwrot 70% zapłaconej kwoty 
  • rezygnacja w ciągu 72 godzin po 4. treningu - zwrot 50% zapłaconej kwoty 
  • rezygnacja po upływie 72 godzin po 4. treningu - zwrot 0% zapłaconej kwoty

Do ustalenia kwoty zwrotu decyduje liczba treningów od momentu zgłoszenia uczestnika do kursu bez względu na to, czy w nich uczestniczył. Jeśli uczestnik zgłosi się na trwający kurs, za pierwszą jednostkę treningową uznaje się pierwszą jednostkę treningową, która odbywa się po rejestracji. 
 

Kto ponosi odpowiedzialność:

Gymnathlon odpowiada za organizację programu oraz poszczególnych kursów i treningów, jak również za profesjonalne prowadzenie dzieci przez trenerów. Podczas treningu, tj. od momentu przejęcia dziecka do jego przekazania, Gymnathlon odpowiada za nadzór trenera nad dzieckiem. Obecność rodziców (lub innych osób towarzyszących dziecku) podczas treningu nie jest zalecana w celu maksymalnego skupienia uwagi dzieci na treningu, ale w wyjątkowych sytuacjach może być możliwa po wcześniejszej zgodzie trenera. 

Rodzic (opiekun prawny, ewentualnie inna osoba upoważniona przez rodzica lub opiekuna prawnego) jest zobowiązany przekazać dziecko bezpośrednio przed rozpoczęciem treningu trenerowi i odebrać je natychmiast po zakończeniu treningu. Rodzic (opiekun prawny, ewentualnie inna osoba upoważniona przez rodzica lub opiekuna prawnego) musi być dostępny podczas treningu pod numerem telefonu komórkowego, który podał w formularzu rejestracyjnym online, na wypadek konieczności wcześniejszego odebrania dziecka przed zakończeniem treningu itp.

Rodzice (opiekunowie prawni) są odpowiedzialni i potwierdzają poprzez formularz zgłoszeniowy, że dziecko spełnia wymagane warunki uczestnictwa w programie. Jednakże obowiązkiem trenerów Gymnathlonu jest poinformowanie rodziców w trakcie programu, jeśli stanie się oczywiste, że dziecko nie spełnia lub przestaje spełniać wymagane warunki. Rodzice (opiekunowie prawni) nie mogą dopuścić, aby w zajęciach uczestniczyło chore, kontuzjowane dziecko, lub dziecko w stanie (na przykład psychicznym), w którym podczas zajęć mogłoby zagrozić sobie lub innym; w takim przypadku rodzic (opiekun prawny) powinien dziecko odwołać. Gymnathlon zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia dziecka, które nie spełnia powyższych warunków, do programu lub odmówienia jego udziału w konkretnym terminie zajęć, również w trakcie zajęć. 

Dziękujemy za roztropność, która chroni wszystkie dzieci uczestniczące w programie. 
 

Jakie dane potrzebujemy znać:

Oprócz numeru telefonu rodzica (lub opiekuna prawnego, lub osoby upoważnionej towarzyszącej dziecku na zajęciach, jak wyżej) potrzebujemy jedynie danych, które są zawarte w formularzu rejestracyjnym na stronie internetowej www.gymnathlon.pl

Polityka prywatności:

Administratorem danych osobowych jest Gymnathlon Polska Sport Club Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, REGON: 524377124, NIP: 9512561367 email: info@gymnathlon.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia listy członków tego klubu oraz w celu koniecznej komunikacji z uczestnikiem programu sportowego Gymnathlon i jego opiekunami prawnymi oraz w celu dokumentacji działalności klubu, w tym sporządzania fotografii lub nagrań dźwiękowych lub wizyjnych (filmów) z programu sportowego, przez czas trwania członkostwa i uczestnictwa w programie Gymnathlon. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdym czasie żądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy lub usunięcia w przypadku zakończenia członkostwa, lub żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie z warunkami określonymi w ogólnie obowiązujących przepisach prawa. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wycofać zgodę, jeśli przetwarzanie opiera się na jej zgodzie. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prowadzenie listy członków stowarzyszenia reguluje Kodeks Cywilny i zgodnie z nim statut klubu.

Fotografowanie i nagrywanie z ćwiczeń:

Możliwe jest fotografowanie lub nagrywanie dźwiękowe lub wizualne (wideo) z ćwiczeń. Jeśli rodzice (prawni opiekunowie) dzieci nie życzą sobie, aby takie nagrania były publikowane, informują o tym organizatora Gymnathlonu.